Om projektet

Projektets mål är förtätning och förlängd livslängd för flexibelt nyttjande av befintliga byggnader med hjälp av på/tillbyggnader med återanvändbara, biobaserade prefabricerade byggsystem.

Hållbarhetsbegreppet (social, ekonomisk och ekologisk) har under senare år utvecklats till att allt material ska ingå i ett cirkulärt system där man återanvänder dagens resurser på ett effektivt sätt. För byggsektorn innebär detta att man i möjligaste mån måste kunna återanvända och utveckla befintliga byggnader för att kunna möta efterfrågan på nya bostäder och lokaler. För att minska resursslöseriet är även förtätning av våra städer, vilket ger minskade transporter och bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur, liksom ökad användning av förnybara biobaserade material av vikt.

Timber on Top bedrivs som ett samverkansprojekt med aktörer från samtliga led i värdekedjan: stadsplanerare, fastighetsförvaltare, byggherrar, konsulter, arkitekter, byggsystemleverantörer och byggentreprenörer samt stöd från akademi/institut. Genom att samla kunskap och erfarenheter från planerade, pågående och slutförda projekt ur ett flertal aktörers perspektiv, ska en Best Practice-guide utformas och testas under projektets gång. Det kommer också att genomföras ett antal delstudier kring olika tekniska system, affärsmodeller och brukarmedverkan. Det stora antalet parter i projektet garanterar en god spridning av resultaten.

Etapp 1 av projektet syftar till att skapa ramverk och utgångsläge för hur på/tillbyggnader blir flexibla och cirkulära, genom att beskriva hinder och möjligheter för biobaserade prefabricerade byggsystem.

Beskrivningen görs utifrån de tre hållbarhetskriterierna: socialt, ekonomiskt och ekologiskt (tekniskt). Resultaten kommer att presenteras i ett antal rapporter baserade på intervjustudier, workshops och litteraturstudier. Det kommer också göras en sammanställning av resultaten som ligger till det grund för det fortsätta arbetet i etapp 2 av projektet, med målsättning att bidra till kunskapsöverföring mellan olika projekt och aktörer samt en skriftlig Best Practice-guide.

Etapp 2 av projektet innehåller åtgärder för att utveckla och främja nya tekniska lösningar, affärsmodeller, processtöd, ökad kunskap och samverkan.