Examensarbeten kopplade till Timber on Top

Inom ramen för Timber on Top har det under våren bedrivits två examensarbeten vid Linköpings universitet med fokus på ekonomisk hållbarhet och cirkulära affärsmodeller. Måndagen den 10 juni presenterades resultaten från de två arbetena. Handledare och examinatorer var Tomas Nord och Johan Holtström, Linköpings universitet.

Från vänster: Tomas Nord, Alice Andreasson, Daniel Altgärde, Oscar Andreasson, Sandra Larsson, Johan Holtström

Det första arbetet presenterades av Daniel Altgärde och Alice Andreasson som undersökt hur en materialleverantör inom träbyggande kan skapa och leverera hållbart värde. Studien omfattar ett stort antal enkäter som gått ut till olika aktörer i byggvärdekedjan med frågor gällande ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer och aktörernas inställning till träbyggande.

Det andra arbetet presenterades av Oscar Andreasson och Sandra Larsson som gjort en studie kring möjligheter för cirkulär affärsutveckling inom trävarubyggkedjan där fokus legat på att identifiera såväl möjligheter som drivkrafter till cirkularitet. Arbetet har omfattat studier av och intervjuer med ett antal företag verksamma inom trävarubyggkedjan med fokus på social och kulturell hållbarhet och hållbarhet som ett konkurrensmedel.

Åhörarna på plats var mycket intresserade av forskningsfrågorna och de två studierna som genomförts, vilket märktes tydligt när auditoriet gavs tillfälle att ställa sina frågor.

Båda studentgrupperna har gjort mycket goda insatser för projektet Timber on Top och även bidragit till ökad kunskap inom området. Tack Daniel, Alice, Oscar och Sandra! Stort tack även till handledarna Tomas och Johan som bjöd in till seminariet.

Du som önskar ta del av dessa två examensarbeten är välkommen att kontakta erik.soderholm@timberontop.se